Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Đông Hà - Quảng Trị
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH Thực hiện chủ đề năm học 2020-2021: “Nâng cao trách nhiệm, đạo đức, năng lực đổi mới sáng tạo của nhà giáo; tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh”

PHÒNG GD&ĐT THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ

TRƯỜNG MẦM NON PHƯỜNG 4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Số:     /KH-MNĐP4

                Đông Hà, ngày 15 tháng 9 năm 2020

KẾ HOẠCH

Thực hiện chủ đề năm học 2020-2021: “Nâng cao trách nhiệm, đạo đức,

năng lực đổi mới sáng tạo của nhà giáo; tăng cường giáo dục đạo đức,

lối sống, kỹ năng sống cho học sinh”

 

Căn cứ Hướng dẫn số 176/PGDĐT-CM ngày 18 tháng 9 năm 2020 của Phòng GD-ĐT thành phố Đông Hà về việc Hướng dẫn thực hiện chủ đề năm học 2020-2021:  “Nâng cao trách nhiệm, đạo đức, năng lực đổi mới sáng tạo của nhà giáo; tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh”

 Căn cứ Kế hoạch, nhiệm vụ năm học 2020-2021 của Trường Mầm non Phường 4.  Trường xây dựng Kế hoạch thực hiện chủ đề năm học 2020-2021 “Nâng cao trách nhiệm, đạo đức, năng lực đổi mới, sáng tạo của nhà giáo, tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kỷ năng sống cho học sinh” như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên về trách nhiệm pháp lí và hiệu quả trong thực thi công vụ, về đạo đức nghề nghiệp .

- Hướng tới xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, an toàn, kỉ cương.

- Tăng cường công tác giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh.

2. Yêu cầu

Nâng cao trách nhiệm, đạo đức nhà giáo, coi trọng mục tiêu xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, lành mạnh, an toàn.

- Không ngừng học hỏi, nâng cao đạo đức nhà giáo, thường xuyên trau dồi kiến thức về chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của ngành.

Kế hoạch triển khai chủ đề năm học phải phổ biến rộng rãi trong toàn đơn vị, được tiến hành thường xuyên, đồng bộ từ cán bộ quản lí đến giáo viên, nhân viên và người lao động.

- Tổ chức kiểm tra, giám sát, rút kinh nghiệm, có sơ kết và đánh giá đúng thực chất công tác chỉ đạo, triển khai, kết quả thực hiện của cá nhân, tập thể.

Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định, có khen thưởng, biểu dương cá nhân thực hiện tốt chủ đề làm căn cứ đánh giá xếp loại công chức, viên chức hằng năm.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP   

1. Công tác tuyên truyền, phổ viến văn bản

Ban chỉ đạo, cán bộ, giáo viên, nhân viên cần nghiên cứu, quán triệt thực hiện các văn bản sau:

- Kế hoạch số 205/KHPH-SGDĐT-CĐN ngày 14/02/2020  của Sở Giáo dục và Đào tạo và Công đoàn Giáo dục tỉnh về việc nâng cao năng lực ứng xử sư phạm, đạo đức nhà giáo, người lao động đáp ứng yêu cầu trách nhiệm trong tình hình mới;

- Chỉ thị 666/CT-BGDĐT ngày 24/8/2020 của Bộ GD&ĐT ngày 24/8/2020 về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2020-2021 của ngành Giáo dục.

- Công văn Hướng dẫn số 1818/HD-SGDĐT ngày 23/9/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị về việc thực hiện chủ đề năm học 2019-2020;

- Công văn Hướng dẫn số 176/PGDĐT-CM ngày 18/9/2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị về việc thực hiện chủ đề năm học 2020-2021.

2. Nhiệm vụ, giải pháp cụ thể

2.1. Nâng cao trách nhiệm, đạo đức, năng lực đổi mới, sáng tạo của nhà giáo

a .Tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

- Tiếp tục triển khai các Nghị quyết của BCH Trung ương và chương trình hành động của Chính phủ, kế hoạch hành động của Ngành. Nghiêm túc triển khai sâu rộng Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn liền với cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương tự học và sáng tạo”.

- Nâng cao trách nhiệm nghề nghiệp và đạo đức nhà giáo, phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo trong công tác quản lý, giảng dạy, nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ và hiệu quả công tác.

- Xây dựng nhà trường thực sự là một không gian học tập, sinh hoạt sinh động, lành mạnh, thân thiện và hấp dẫn, giàu tính nhân văn. Xây dựng mô hình “Trường học hạnh phúc” hướng tới mục tiêu phục vụ lợi ích, nhu cầu chính đáng của người học, trong đó ưu tiên nhu cầu được chăm sóc, bảo vệ, được khẳng định mình; bước đầu hình thành mô hình “Lớp học yêu thương” tạo điều kiện để cô giáo và trẻ gắn bó, chia sẻ nâng đỡ, tạo không khí gần gũi, đồng cảm giữa cô và trẻ, nhất là đối với những trẻ có hoàn cảnh khó khăn…

- Giữ gìn khối đoàn kết thống nhất trong nội bộ cơ quan, đơn vị, kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, chủ nghĩa cá nhân.

- Bảo vệ bí mật Nhà nước, chính trị nội bộ, không chia sẻ, phát tán các thông tin sai lệch, thiếu kiểm chứng trên các phương tiện truyền thông, kịp thời phát hiện ngăn chặn các biểu hiện suy thoái về đạo đức.

- Đổi mới nâng cao công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, phòng chống các tệ nạn xã hội, nghiện cứu thực hiện quy định về Luật an ninh mạng.

b. Xây dựng tác phong, lề lối làm việc

- Mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên phải làm mới bản thân về tri thức đời sống, về trình độ chuyên môn về tác phong ứng xử, về cung cách làm việc theo tinh thần: “Mỗi thầy, cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”

- Xây dựng tác phong lề lối làm việc đúng điều lệ, đúng quy định của nhà trường, tận tụy với công việc.

- Tích cực đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, khai thác hiệu quả tiện ích từ ứng dụng công nghệ thông tin mang lại.

- Quán triệt cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên giữ gìn đạo đức nghề nghiệp, lối sống tác phong gương mẫu, nêu cao tình thần phê và tự phê.

- Có phương pháp tư duy độc lập, phong cách làm việc khoa học, lập kế hoạch phù hợp, đánh giá khách quan; chủ động tham mưu, đề xuất lãnh đạo về các giải pháp trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

c.  Tinh thần trách nhiệm và hiệu quả công việc

- Nhà trường và công đoàn cần quan tâm giúp đỡ đồng nghiệp, tạo điều kiện cho mỗi giáo viên nhân viên phát huy khả năng cống hiến. Có thái độ ứng xử đúng mực, văn minh, lịch sự, biết lắng nghe và giải quyết kịp thời các vấn đề liên quan.

- Hoàn thành các nhiệm vụ được giao, tham mưu các hoạt động cơ quan, có ý thức tự học, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

- Thường xuyên cập nhật thông tin để bám sát tình hình thực tiễn và định hướng lãnh đạo của ngành, phổ biến kịp thời đầy đủ các văn bản hướng dẫn chỉ đạo, coi trọng công tác tự kiểm tra trong cơ quan, không để nảy sinh vướng mắc, khiếu nại khiếu kiện kéo dài.

- Tận tụy với công việc, năng động sáng tạo, đóng góp tích cực trong việc thúc đẩy sự phát triển của đơn vị; phối hợp các phòng ban, đồng nghiệp nhằm giải quyết kịp thời các hoạt động cơ quan.

d. Tiếp tục đổi mới và xây dựng cơ sở vật chất, tạo môi trường giáo dục an toàn, thân thiện.

- Song song với nhiệm vụ xây dựng và phát triển của đơn vị, cần xác định xây dựng cơ sở vật chất, tạo cảnh quan môi trường an toàn, thân thiện là nhiệm vụ đặt ra cho tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên.

-Trang cấp trang thiết bị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động dạy học, thường xuyên kiểm tra thiết bị đảm bảo an toàn tại các phòng học và làm việc.

- Thành lập các ban Phòng chống bão lụt, phòng chống cháy nổ, phòng chống dịch bệnh, tổ chức phương án bảo vệ tài sản và bảo vệ trật tự trị an.

2.2. Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh

- Xây dựng nội dung giáo dục đạo đức, lối sống trong nhà trường bảo đảm thiết thực, hiệu quả, phù hợp với từng độ tuổikhả năng của trẻ, bảo đảm nội dung giáo dục tập trung vào những giá trị cơ bản của văn hóa nhân loại, giá trị cốt lõi và nhân văn.

- Tích hợp, lồng ghép trong các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ ở trường mầm non để hình thành và phát triển ý thức, hành vi, thói quen tốt, phù hợp với độ tuổi trong việc thực hiện nội quy, quy định của trường, lớp mầm non, trong gia đình và cộng đồng.

- Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong quản lý, giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh.

- Chú trọng giáo dục thẩm mỹ và giáo dục pháp luật cho học sinh. Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ trong trường học, đặc biệt là Liên hoan văn hóa học đường nhằm tạo môi trường thân thiện, lành mạnh để thu hút trẻ vào các hoạt động bổ ích.

- Tăng cường an ninh, an toàn trường học và các biện pháp phòng, chống bạo lực học đường.

2.3. Tăng cường giáo dục kỹ năng sống cho học sinh

- Tạo môi trường thân thiện, xây dựng nếp sống văn minh, văn hoá lành mạnh trong gia đình, trường học và cộng đồng.

 - Tạo cơ hội giúp cho trẻ tham gia, trải nghiệm các hoạt động, giúp trẻ mạnh dạn, tự tin biết bày tỏ ý kiến trong quá trình vui chơi, học tập, sinh hoạt phù hợp chương trình giáo dục mầm non, nhằm hình thành nền móng nhân cách , giúp trẻ phát triển toàn diện về trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và tình cảm- kỹ năng xã hội.

- Chủ động phối hợp với phụ huynh trong công tác chăm sóc và giáo dục trẻ, giáo dục kỹ năng sống cho trẻ, luôn biết kiềm chế, bình tĩnh, linh hoạt trước mọi tình huống.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Ban chỉ đạo: Xây dựng kế hoạch, tổ chức tốt các hoạt động cụ thể nhằm thực hiện tốt kế hoạch đặt ra.

- Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên: Có trách nhiệm phối hợp với Ban chỉ đạo thực hiện kế hoạch, nhiêm vụ đề ra trong năm học. 

- Kế hoạch thực hiện chủ đề được phổ biến đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và triển khai thực hiện nghiêm túc trong năm học 2020-2021./.

 

                                                                        Người lập kế hoạch                                                                                                                                                                                                                          

                                                                            P. Hiệu trưởng

 

 

                                                          Nguyễn Kiều Oanh

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết